Školní výuka

Školní výuka České školy bez hranic Rhein-Main je zaměřena výhradně na děti, které jsou důsledným způsobem vychovávány vícejazyčně. Děti s češtinou jako mateřský jazyk jsou schopny zvládnout učivo předepsané Ministerstvem školství ČR bez větších potíží. Děti s úrovní čeština jako druhý jazyk jsou zařazeny v první a druhé třídě do třídy s mateřštinou, je jim však věnovaná zvýšená pozornost, jelikož v každé skupině vyučuje tandem dvou vyučujících - hlavní a pomocný pedagog. Kapacita jedné skupiny je min. 5 a max. 15 žáků. Cílem v tomto případě je umožnit dětem postupné zařazení v průběhu dvou po sobě jdoucích let do klasické výuky dle Rámcového vzdělávacího programu ČR.

Pokud si nejste jisti úrovní jazyka svého dítěte, zkonzultujte situaci s vedením školy, příp. dítě můžete předběžně přihlásit do kurzu čeština jako druhý jazyk.
Informace k zásadám vícejazyčnosti naleznete zde.
Přihlášku a ceník naleznete zde.
Termíny setkání s rozvrhem v pravém sloupci zde.

Upozorňujeme na důležité změny ve školském zákonu.

V České škole bez hranic Rhein-Main vycházíme z předpokladu, že se dětem dostává plnohodnotného základního vzdělání na německých základních školách, proto je našim cílem výhradně doplnit znalosti a vědomosti souvisejících s českým původem rodiny dítěte.

Strukturu a formu výuky udává systematický a na sebe navazující koncept zaměřený na výchovu a vzdělávání dětí z vícejazyčného prostředí, lingua materna Konzept®. Tento systém garantuje pevnou strukturu výuky a rituály, které dítě provází po celou dobu docházky do ČŠBH RM. Žák se dokáže lépe orientovat v činnostech výuky a rychleji si osvojit významy českých slov či slovních spojení. Naplnění skupin řešíme dle počtu přihlášených dětí, kapacita jedné skupiny je maximálně 15 žáků, minimálně 5 žáků, v případě potřeby tvoříme malotřídky.

Školní výuku zajišťujeme v několika skupinách, jejichž názvy odrážejí nejznámější česká literární a filmová díla, jejichž prostřednictvím se navozuje typicky české prostředí a zajišťuje výuka zábavnou formou. Žáci jsou tímto způsobem více motivováni k četbě alespoň jedné vybrané knihy ročně.

1. třída – Krtečci
2. třída – Čtyřlístci
3. třída – Vrťápci
4. třída – Lichožrouti
5. třída – Rychlé šípy
2. stupeň ZŠ (6. – 9. třída) – Sněženky a machři

Cílem školní výuky je harmonicky rozvíjet řečové dovednosti žáků, a to v mluvené i písemné podobě češtiny (mluvit, číst a psát česky). Za stejně důležité je považováno zprostředkování znalostí české kultury, zvláště literatury, struktury českého jazyka, dějin českých zemí, zeměpisu České republiky a národních symbolů. Škola usiluje uchovat u těchto dětí pocit příslušnosti k českému národu a zajistit jim vzdělání v oblastech, které německé školy dítěti neposkytují.

Pravidelná návštěva českého kolektivu vede žáky k uvědomění si určité výjimečnosti. Dítě vnímá, že oproti svým vrstevníkům v německých školách patří navíc do jazykově a tím i kulturně odlišné dětské společnosti a postupně na to začíná být hrdé. Tato skutečnost je velmi důležitá pro vývoj jeho vztahu k českým kořenům, kultuře a historii.

Základem úspěšného zvládnutí vícejazyčné výchovy a učiva v ČŠBH RM je především aktivní přístup rodičů. Jedním z nejdůležitějších prvků celé vzdělávací koncepce je domácí příprava. Rodiče obdrží na počátku každého pololetí časově-tématické plány, které jim umožní získat přehled o probíraných tématech a lépe se tak orientují v pokrocích a vývoji dítěte.

Podrobnější informace k náplni jednotlivých tříd Vám poskytne školní vzdělávací program ČŠBH RM.

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC RHEIN-MAIN - jsme výjimeční v každém detailu!

Výuku na 1. a 2. stupni v České škole Rhein-Main 
vedou zkušení pedagogové 
odbornými asistenty